Vicky Poelmans laserontharing Leuven logo

Vicky Poelmans

Laserontharing

Bel ons op
0498 25 15 42
Whatsapp ons
0498 25 15 42
Contacteer ons via
email
Louis Melsensstraat 3
3000 Leuven

Plan je route:

Deze website maakt gebruik van cookies die essentieel zijn om de website te laten functioneren. Door verder te gaan ga je akkoord met de algemene voorwaarden voor het bezoek aan de website en de dienstverlening van Vicky Poelmans Laserontharing.


Privacy Preferences

Privacy Preferences

Functionele cookies worden gebruikt om deze website te doen werken. Je kan ze daarom niet weigeren. Met deze cookies brengen we ook het algemene gebruik van onze site in kaart met geanonimiseerde data.

 • Google Analytics
  Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
  REQUIRED
 • Optimalisatie-cookies
  Wij gebruiken optimalisatie cookies om de site sneller te doen werken, zoals een cookie om HTT2 Server Push te verbeteren alsook een cookie om de GDPR melding uit te schakelen éénmaal aanvaard.
  REQUIRED
Vicky Poelmans Laserontharing

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruik website en toegang salon

Artikel 1.1 Op deze pagina onder de artikelen 2 - 3 vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website www.laserontharing-leuven.be mag gebruiken (hierna te noemen: ‘onze website’). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt en dat u ermee instemt deze te zullen naleven. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, moet u van het gebruik van onze website afzien. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen Vicky Poelmans laserontharing en uzelf. Alle geschillen omtrent het gebruik, bezoek en de inhoud van de website alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Artikel 1.2 De artikelen 4 - 7 vermelden de voorwaarden die gelden voor iedere aanbieding, behandeling, transactie of actie tussen Vicky Poelmans laserontharing en een cliënt alsmede elke actie vanwege een cliënt ten opzichte van Vicky Poelmans laserontharing en regelen tevens de voorwaarden inzake de toegang tot het salon, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door gebruik te maken van enige dienst van Vicky Poelmans laserontharing en/of door contactname met Vicky Poelmans laserontharing wordt uitdrukkelijk door u erkend dat u met deze voorwaarden zal naleven. De onderhavige gebruiksvoorwaarden maakt een wettelijk bindende overeenkomst uit tussen Vicky Poelmans laserontharing en uzelf. Alle geschillen omtrent de dienstverlening sensu lato alsook alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Intellectuele eigendomsrechten website & Acceptable use gebruik website

Artikel 2.1Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, videos, geluiden, software en/of andere materialen op deze website zijn eigendom van Vicky Poelmans laserontharing of derde partijen. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, doch in alle gevallen alleen voor persoonlijke, informatieve doeleinden zonder enige verspreiding en op voorwaarde dat een copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor niet-persoonlijke en/of commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website (‘framing’) of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf schriftelijke toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van Vicky Poelmans laserontharing of derde partijen. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Artikel 2.2Copyright. Vicky Poelmans laserontharing vertoont enkel media sensu lato op de website dewelke eigendom zijn van Vicky Poelmans laserontharing, dan wel media dewelke vertoond mogen worden door Vicky Poelmans laserontharing op basis van Creative Commons en/of commerciële licenties door de rechthebbende, dan wel media die eigendom zijn van de producent van de producten dewelke door Vicky Poelmans laserontharing worden gebruikt. Indien een inbreuk wordt vastgesteld door een rechtenhouder op de rechten inzake vertoonde media op www.laserontharing-leuven.be, accepteert voormelde rechtenhouder expliciet dat een stakingsverzoek de enige vordering is die rechthebbende kan instellen, met uitsluiting van enige andere vordering (vordering tot schadevergoeding, vordering tot verkrijging licentievergoeding, dan wel enige andere vordering). Voormeld stakingsverzoek dient schriftelijk dan wel per email aan Vicky Poelmans laserontharing te worden gericht, waarna Vicky Poelmans laserontharing binnen de 5 werkdagen de media verwijdert dan wel een gemotiveerd antwoord geeft op voormeld stakingsverzoek. Tegen dit gemotiveerd antwoord staat uitsluitend mediatie dan wel een stakingsverzoek (met uitsluiting van elke andere vordering sensu lato) bij de rechtbanken overeenkomstig de forumkeuze in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.3Acceptable use gebruik website

Zonder afbreuk te doen aan artikel 2.1, mag U deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt, of kan veroorzaken, of die de beschikbaarheid of toegankelijkheid van www.laserontharing-leuven.be aantast, of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling uitvoeren op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vicky Poelmans laserontharing. Dit omvat:

 • schrapen
 • datamining
 • gegevensextractie
 • data harvesting
 • 'framing' (iframes)
 • Artikel 'Spinnen'

U mag deze website of een deel ervan niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te versturen of te verzenden.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vicky Poelmans laserontharing.

U mag geen rechtstreekse link plaatsen op uw al dan niet persoonlijke website naar onze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating. Elke hyperlink naar onze website, die gebruikt maakt van een groepsselectie, van online of van deep-linking techniek, is strikt verboden. In ieder geval, dient elke link naar onze website, zelfs wanneer wij die toegestaan hebben, van uw website verwijderd te worden, wanneer wij dat vragen.

Waarborgen en garanties gebruik website

Artikel 3.1Deze website wordt gratis aangeboden "zoals het is" zonder enige expliciete of impliciete waarborgen of garanties. Vicky Poelmans laserontharing geeft geen waarborgen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden.

Artikel 3.2Zonder afbreuk te doen aan voorgaande alinea, garandeert Vicky Poelmans laserontharing niet:

 • dat deze website zal beschikbaar zijn
 • dat de informatie op deze website (tekst/grafiek/video of andere middelen) volledig en/of volledig juist is;
 • dat een bezoeker van de website geen andere interpretatie zou kunnen hebben dan bedoeld; In geval van twijfel van de bezoeker, dient deze zich telefonisch of schriftelijk te wenden tot Vicky Poelmans laserontharing

Artikel 3.3Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft met betrekking tot een bepaalde materie, dient u Vicky Poelmans laserontharing persoonlijk of schriftelijk te raadplegen.

U bent er zich bewust van dat wij in geen enkel geval de informaties, producten of diensten aangeboden door derden, op of via onze website, controleren.

Behandelingen Vicky Poelmans laserontharing

Artikel 4.1Opdrachten tot behandelingen bij Vicky Poelmans laserontharing worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en Vicky Poelmans laserontharing overeengekomen is.

Artikel 4.2Vicky Poelmans laserontharing verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren. De behandeling betreft een inspanningsverbintenis naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4.3De klant verbindt zich voor de behandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor de behandelingen worden duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare hardcopy tarievenlijst op de locatie van Vicky Poelmans laserontharing. Deze tarievenlijst is de enige tarievenlijst die Vicky Poelmans laserontharing verbindt.

Artikel 4.4De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of ter plaatse aan Vicky Poelmans laserontharing melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Vicky Poelmans laserontharing 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aan te rekenen, met een minimum van 20 euro (tenzij de prijs van de behandeling lager is, in welk geval de volledige prijs wordt aangerekend). Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aan komt, mag het salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Artikel 4.5Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product dan wel een klacht inzake de werking sensu lato van Vicky Poelmans laserontharing, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Vicky Poelmans laserontharing met een opgave van de redenen van de klacht. Indien de klacht naar het oordeel van Vicky Poelmans laserontharing gegrond is, wordt de behandeling opnieuw en kosteloos uitgevoerd bij de klant die de klacht ingediend heeft, hetzij wordt de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de behandeling toegestaan. Indien Vicky Poelmans laserontharing en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de rechterlijke macht of een onafhankelijke mediator. De klant aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele actie sensu lato van welke aard - inclusief maar niet gelimiteerd tot : rechtzaken, ruchtbaarheid in welke vorm dan ook ten aanzien van derden, ... - met betrekking tot de behandeling en/of klacht te nemen tenzij een klacht volgens dit artikel aan Vicky Poelmans laserontharing werd gemeld binnen de vervaltermijn alsook de beoordeling van de klacht door Vicky Poelmans laserontharing werd verkregen.

Behoorlijk gedrag Vicky Poelmans laserontharing

Artikel 5.1De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Vicky Poelmans laserontharing het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder verhaal.

Artikel 5.2Tijdens een behandeling is het verboden te roken of te eten.

Artikel 5.3Huisdieren zijn niet toegelaten in het salon tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van Vicky Poelmans laserontharing.

Auteursrechten

Artikel 6.1Klanten aanvaarden dat het individuele en originele resultaat van een behandeling een uitdrukking is van de creatieve activiteit en vakmanschap van Vicky Poelmans laserontharing en dientengevolge Vicky Poelmans laserontharing de auteursrechten bezit en auteursrechtelijke bescherming geniet ten aanzien van de resultaten van de behandeling.

Artikel 6.2Vicky Poelmans laserontharing geeft toestemming aan klanten om een persoonlijke en niet-publieke reproductie te maken van de resultaten van de behandelingen zij het op papier dan wel electronisch.

Artikel 6.3Het is verboden reproducties van de werken en/of resultaten van de behandelingen zoals bepaald in artikel 6.1 te gebruiken voor commerciële oogmerken dan wel publiek te maken op papier of op electronische wijze zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vicky Poelmans laserontharing.

Artikel 6.4Klanten aanvaarden dat bij schending van de artikelen 6.1 juncto 6.3 het SOFAM tarfief van toepassing is, zijnde : wanneer het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd wordt er een schadevergoeding van 200% van het basisrecht met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien. Het basistarief wordt bepaald volgens de aard van de reproductie in de SOFAM tarievenlijst. Tevens aanvaardt de klant dat de reproducties onmiddelijk dienen verwijderd te worden.

Schadeloosstelling

Artikel 7.1Vicky Poelmans laserontharing heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Artikel 7.2Schending van de artikelen 4.3, 4.5, 5.1, 5.2 en/of 5.3 geven het recht aan Vicky Poelmans laserontharing om een schadevergoeding te eisen van cliënt van 10x de waarde van de betreffende behandeling, met een minimum van 200 EUR. In geval van schending van artikel 4.5 aanvaardt de cliënt tevens dat elke actie genomen in schending van de bepalingen van artikel 4.5 zal worden teruggedraaid door cliënt.

Cadeaubonnen

Artikel 8Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, deze worden niet in geld terug gegeven.

Ons contacteren

Vicky Poelmans laserontharing
https://www.laserontharing-leuven.be
Louis Melsensstraat 3 3000 Leuven
België
+32 498 25 15 42
Email contact

Dit document werd upgedate op 14 december 2022